Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

DJP Pont >>

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hónap 2. hétfői napja
zöldhulladék minden hónap 1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Jegyző pályázat

2017.05.18.

  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.


A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok, hatáskörök ellátása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működésért, és ellátja a polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű és pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért. Ellátja továbbá a képviselő-testület és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala és Nagylaki Kirendeltsége


Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen, közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jegyzői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2015.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 5.sz.melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés
• A legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
• A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése estén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható
• Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Kttv.84.§ szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn
• Nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. június 13. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 7.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas János nyújt, a 06 62/520-630 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2500/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

• Elektronikus úton Farkas János részére a polgarmester@magyarcsanad.hu Email címen keresztül

vagy

• Személyesen: Farkas János, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 12.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Község honlapja - 2017. május 18.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu