Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

 DJP Pont >>

WIFI név: Jelszó:
DJP_WIFI a96kJRTmHQ
DJP_GUEST MNY4V4KV

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

kommunális hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hó
2. hétfői
napja

kerti hulladék (zsákban / kötegelve)

minden hó
1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019.03.18.

1. számú Melléklet a 68/2019. (III. 14.) számú határozathoz

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)
egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező
YMB-963 forgalmi rendszámú Caterpillar 432D típusú kotrógép értékesítésére

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. év március 31.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és a gép legfontosabb jellemzőit átvehető: 6932 Magyarcsanád Templom tér 1
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

 

PÁLYÁZATI ANYAG
YMB-963 forgalmi rendszámú Caterpillar 432D típusú kotrógép értékesítése

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(Kiíró)

 

egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, YMB-963 forgalmi rendszámú Caterpillar 432D (továbbiakban: kotrógép) értékesítésére az alábbi feltételek mellett:

1./ A gép legalacsonyabb eladási irányárának összege: 2.000.000 Ft + Áfa, amelvet az adásvételi szerződés megkötésének feltételeként kell megfizetni.

2./ Pályázók alanyi köre:
A versenyeztetési eljárás résztvevője az lehet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a hirdetményben szereplő önkormányzati vagyon megszerzésére a megjelölt határidőn belül pályázatot nyújtott be, a pályázati határidő lejártáig a jelen felhívásban meghatározott feltételeket teljesítette.
Az Önkormányzat felhívja a Pályázók figyelmét, hogy, ha a pályázó nem természetes személy és abban a kérdésben, hogy átlátható szervezetnek minősül-e, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a létrejött szerződést a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint semmisnek kell tekinteni.

3./A pályázat nyertese azon pályázó, aki/amely a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázati feltételeknek megfelel, és a legalacsonyabb összegű eladási irányár neki legkedvezőbb ajánlatot nyújtja be, illetve a pályázati tárgyaláson résztvevők közül, aki/amely, a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

4./ Az ajánlati kötöttség vállalt időtartama: a pályázat benyújtását követő 90 (kilencven) nap. A Kiíró külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttség időtartamát meghosszabbítani, úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát - az eredeti ajánlati kötöttség időtartama alatt - megküldi a Kiíró részére. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítására
elektronikus levél útján hívja fel a pályázókat a Kiíró. Amennyiben a pályázó nem hosszabbítja
meg ajánlati kötöttségét, ajánlata érvénytelennek minősül.

5./ A kotrógép bemutatása:
A gép jelenleg motorhibás, üzemszerű használata nem teljes körűen megoldott.

6./ A pályázatra vonatkozó formai előírások:
A pályázatot írásban, aláírással ellátva, a pályázati felhívásban megadott címre postán, vagy személyesen 1 példányban, borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével (a helyrajzi szám feltüntetésével): „Pályázat, YMB-963 forgalmi rendszámú Caterpillar 432D". Postai feladás és személyes leadás esetén is a pályázatoknak határidőre kell beérkezniük. A határidő elmulasztása jogvesztő.

7./ Egyéb információk:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó nevét, címét, adatait (természetes személy esetén: név, születési név, anyja neve, állandó lakóhely, állampolgárság, személyi azonosító jel, adóazonosító jel/adószám), telefonos elérhetőségét,
2. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
4. pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket, és a kotrógép legalacsonyabb eladási irányárának megállapított összegét, mint nem csökkenthető összeg, elfogadja,
6. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben tulajdonszerzési korlátozás nem áll fenn,
7. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban megadott személyes adatait az értékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz és az adásvételhez szükséges mértékben a Kiíró kezelje,

8./ A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 31.

Amennyiben jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a pályázó úgy továbbiak benyújtása:
9. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs folyamatban polgári peres vagy büntetőeljárás,
10. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átláthatóságra vonatkozó szabályainak megfelel,
11. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs felszámolási, végelszámolási, csődeljárás, nem áll felügyeleti eljárás alatt,
12. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 (hatvan) napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a bíróság által nyilvántartásba vett szervek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat másolatát, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyezési kérelem egyszerű
másolatát, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazoltást (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában), illetve a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

Az önkormányzat a pályázat benyújtási határidő letelte előtt a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonhatja, melyről a pályázókat írásban értesíti.

A kotrógép nem kerül értékesítésre továbbértékesítési, spekulációs, vagy a jelen dokumentumban foglaltakkal összeegyeztethetetlen célok gyakorlása érdekében.

Hiánypótlás
Az Önkormányzat a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. A hiánypótlásra a pályázatok benyújtását követően, a hiánypótlási felhívás alapján, az abban megjelölt feltételekkel van mód. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlati elemek módosítását.

Elbírálás:
A pályázatok elbírálása: Az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, a soron következő testületi ülésén, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül kell elbírálni, az elbírálási határidő egy alkalommal 15 (tizenöt) nappal (különösen hiánypótlás szükségessége esetén) meghosszabbítható.
A Képviselő-testület a megállapított rangsor alapján dönt, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve.
Érvénytelen a pályázati eljárás, ha az elbíráláskor az összeférhetetlenségi szabályokat nem vették figyelembe.
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
a) nem érkezett pályázati ajánlat,
b) csak érvénytelen ajánlatok érkeztek,
c) nem érkezett a pályázati felhívásnak megfelelő ajánlat,
d) ha a pályázat érvénytelenítéséről döntöttek.

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vagyonrendelet szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette.

A szerződéskötés tervezett időpontja: testületi határozathozatalt követően azonnal

A Kiíró fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén jogosulta pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni; illetőleg, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

Magyarcsanád 2019. március 14.


Farkas János
polgármester

 

Pályázati felhívás letöltése >>

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu