Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: +36-62/520-630

Fax: +36-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K nincs ügyfélfogadás
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>


 Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

 DJP Pont >>

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
+36-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
+36-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
+36-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 43.
+36-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
+36-70/796-93-61

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 43.
+36-62/611-733

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
+36-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Posta >>
Fő utca 38.
+36-62/261-808

Takarékbank Zrt. >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
+36-62/260-005
 

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Hírek

Könyvvásár

2019.11.20.

 

» Tovább

Értesítés

2019.11.18.

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket,
hogy a gyermekenként járó 6.500 forintot

2019. november 22. napján, 09:00 - 11:00 óráig

vehetik fel a községházán
(6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Az ellátás átvételéhez személyi igazolvány,
illetve amennyiben nem jogosult veszi fel az ellátást,
abban az esetben meghatalmazás is szükséges.

» Tovább

Településrendezési Eszközök módosítása - Lakossági Fórum

2019.10.28.

Magyarcsanád Község Polgármesterétől
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel.: 62/520-631
E-mail: penzugy@magyarcsanad.hu
www.magyarcsanád.hu

_________________________________________________________________________________________


Partnerségi hirdetmény

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI
AZ ÉRINTETTEKET, HOGY

A KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁT
határozta el.

A változtatással érintett területek

- Magyarcsanád, 644 hrsz-ú Temető és Ravatalozó ingatlana

- M43 autópálya és Cenad között tervezett 432. sz. másodrendű főútvonal Magyarcsanádi nyomvonalának megvalósulása a Maros hídon keresztül az országhatárig

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 29. § és 29/A §. előírása és Magyarcsanád Község Önkormányzata 15/2018. (IX. 28.) sz. KT. rendelettel jóváhagyott „Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályai” szerint Magyarcsanád lakossága, civil, gazdasági, szakmai és hitéleti szervezetei a részleges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan a partnerségi egyeztetési szakaszban észrevételeket tehet

2019. október 28 - 2019. november 15. között.

A módosítással kapcsolatos észrevételeiket írásban adhatják le – a polgármesternek címezve – az Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportvezetőjének, küldhetik postai levélben, illetve a penzugy@magyarcsanad.hu elektronikus levélcímre.
A PARTNERSÉGI ANYAG MEGTEKINTHETŐ MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIVATALI HELYISÉGÉBEN, VALAMINT A www.magyarcsanad.hu HONLAPON

 

A széles társadalmi bevonás érdekében, a partnerségi rendeletnek megfelelően a módosítás folyamata alatt

 

lakossági fórumot is tartunk

2019. november 7-én 16.30 órai kezdettel

Magyarcsanád Művelődési Ház és Könyvtár épületében,
melyre szeretettel meghívjuk!

 

Ott szóban is elmondhatja véleményét, vagy még az azt követő 8 napon belül a fent megadott e-mail címre is eljuttathatja írásban.

Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Magyarcsanád Község Önkormányzat – Magyarcsanád, Templom tér 1. – hirdetőtáblán, és a község honlapján – www.magyarcsanad.hu honlap történik.

 

Véleményük fontos az Önkormányzat számára, ezért várjuk a témával kapcsolatos észrevételét!

 

Üdvözlettel,


Magyarcsanád, 2019. október 28.

 

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

Igazgatási csoportvezető pályázat

2019.10.25.

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási csoportvezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyedi jogszabályokban a jegyző részére megállapított feladat és hatáskörök közül a munkaköri leírásban részére rögzített feladatok.

Ellátandó feladatok:

Távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzőt. Részt vesz az előterjesztések/beszámolók elkészítésében. Segíti a polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok ellátását. Összefogja és koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az igazgatási csoport munkáját.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézi a köztisztviselők, közalkalmazottak személyi ügyeit. Elkészíti a teljesítményértékeléseket és minősítéseket. Intézi a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, kereskedelmi és ipari hatósági feladatokat, a mezőgazdasági,- állat és növény egészségügyi, valamint a parlagfűvel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a jegyző hatáskörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, 29/2012 kormányrendelet szerinti képesítés, illetve Mötv jegyzőre vonatkozó képesítés - helyettesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Közigazgatási szakvizsga,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata 3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Izsákné Hetényi Valéria nyújt, a +3662520630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2533/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási csoportvezető.

vagy

• Elektronikus úton Izsákné Hetényi Valéria részére a jegyzo@magyarcsanad.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Izsákné Hetényi Valéria, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.magyarcsanad.hu - 2019. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

» Tovább

Családsegítő álláspályázat

2019.10.25.

Magyarcsanád Község Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Fő utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatinak ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet család- és gyermekjóléti szolgálatnál előírt szakirányú felsőfokú végzettség, illetve az 1/2000 SZCSM rendeletben előírtak szerinti nyelvvizsga hiányában szükséges végzettség mentesség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Családgondozás vagy gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett szakmai tapasztalat.

• Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű szociális érzékenység, empátiás készség, probléma megoldó képesség, jogszabályok ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8). bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas János nyújt, a +3662520630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2532/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő munkatárs.

vagy

• Elektronikus úton Farkas János részére a polgarmester@magyarcsanad.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Farkas János, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázat eredményességét meghozó testületi döntést követően 2019. december 1. napjától tölthető be. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.magyarcsanad.hu - 2019. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

» Tovább

Októberi testületi ülés

2019.10.25.

Meghívó

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 31. napján 16:00 órakor
soros nyílt ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Községháza (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Napirend

Nyílt ülés:

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.) Tájékoztató Magyarcsanád község környezeti állapotáról (közmeghallgatás)
Előadó: Farkas János polgármester
3.) Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi adóbevételeinek és átengedett bevételeinek alakulásáról
Előadó: Farkas János polgármester
4.) Beszámoló az önkormányzat 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Farkas János polgármester
5.) Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Farkas János polgármester
6.1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
6.2.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
Előadó: Farkas János polgármester
6.3.) Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról
Előadó: Farkas János polgármester
6.4.) Román Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád szervezettel megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
6.5.) Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
6.6.) Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád szervezettel megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
6.7.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat által az önkormányzati társulások Társulási Tanácsába történő delegálás
Előadó: Farkas János polgármester
6.8.) Farkas János polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről, 2019. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről
Előadó: Farkas János polgármester
7.) Egyebek 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!

 

Magyarcsanád, 2019. október 25.

 

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

Pénzügyi előadó pályázat

2019.10.21.

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal


a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 47. pont gazdálkodással kapcsolatos feladatkör II. besorolási osztály szerint

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nagylak Község Önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzat gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési jogszabályban rögzített feladatai, pénzügyi feladatok ellátása, átutalások rögzítése, kontírozás, számlázás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Minimum középfokú szakirányú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Igazgatási feladatokban való jártasság, ASP pénzügyi-könyvelési program ismerete, releváns közigazgatási gyakorlat, mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz a 45/2012.(III.20.) korm.rend.1.sz. melléklete szerint, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Izsákné Hetényi Valéria nyújt, a 0662520630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2181-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

vagy

• Elektronikus úton Izsákné Hetényi Valéria részére a jegyzo@magyarcsanad.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Izsákné Hetényi Valéria, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.magyarcsanad.hu - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

» Tovább

Alakuló ülés meghívó

2019.10.18.

M E G H Í V Ó

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ünnepélyes alakuló ülését - a 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-ában biztosított jogkörömben

2019. október 22-én /kedd/ 14.00 órára összehívom,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme

A testületi ülés nyilvános.

 

N a p i r e n d

1. Polgármester és képviselők eskütétele

2. Alpolgármester választás, eskütétel

3. Bizottsági elnökök és tagok megválasztása, bizottsági külsős tagok eskütétele

4. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

5. Polgármester, alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, képviselők, nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok juttatásaira vonatkozó rendelettervezet megvitatása

6. Egyebek


Magyarcsanád, 2019. október 18.


Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

Október 23.

2019.10.18.

 

» Tovább

Afrikai sertéspestis tájékoztató

2019.10.17.

Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatom, hogy az afrikai sertéspestis járványhelyzet változása miatt Csongrád megye státusza magas és közepes kockázatúvá változott az Agrárminiszterium ÉFHÁT/213/2019. ikt. sz. levele értelmében.

A magas kockázatú terület Csongrád megye északi része: Csongrád közigazgatási területe (Bokros), Szentes közigazgatási területe (Belső-Ecser, Kajáánújfalu, Magyartés), Eperjes, Nagytőke.

Közepes kockázatú terület Csongrád megye fenti északi részén kívül az egész megye területe.

 

"Jó Sertéstartási Gyakorlat" >>

Afrikai sertéspestis - gyűjtőoldal >>

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu