Pályázatok

Elérhetőségek

🏢 Községháza

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

☎ +36 62/520-630
+36 20/411-19-01

🕑 Ügyfélfogadás

H:

08:00-12:00; 12:30-16:00

K:

nincs ügyfélfogadás

Sz:

08:00-12:00; 12:30-16:00

Cs:

08:00-12:00

P:

08:00-12:00

🕑 Pénztár

H:

08:00-12:00; 12:30-15:00

K:

zárva

Sz:

08:00-12:00

Cs:

zárva

P:

08:00-12:00

 

Egyéb információk

Orvosi rendelő
☎ +36 62/611-010

Védőnői szolgálat
☎ +36 30/578-52-20

Gyógyszertár
☎ +36 62/672-096

Szociális Szolgáltatások
☎ +36 62/611-890
+36 20/661-54-44

Családsegítő
☎ +36 70/796-93-61

Matüf Kft.
☎ +36 70/502-49-23

Művelődési Ház
☎ +36 62/611-001

Általános Iskola
☎ +36 62/261-809

Óvoda
☎ +36 20/335-33-03

Magyar Posta Zrt.
☎ +36 62/261-808

🌐 Magyarcsanádi Hírek

🌐 E-Önkormányzat

🌐 Lazarjanos.hu

🌐 Kormányablak Busz

 

Pályázati felhívás Magyarcsanád belterület 665, 661. és 658. hrsz

2022.05.12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

 

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező
Magyarcsanád, belterület 665, 661. és 658. helyrajzi számú

„Kivett, beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanokok értékesítésére

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. év május 27. 12.00 óra.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlanokok legfontosabb jellemzőit átvehető: 6932 Magyarcsanád Templom tér 1
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1


PÁLYÁZATI ANYAG

 

Magyarcsanád, belterület 665, 661. és 658. helyrajzi számú

„Kivett, beépítetlen terület”

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(Kiíró)

 

egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, Magyarcsanád, belterület 665, 661. és 658. helyrajzi számú, Kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokok (Ingatlanokok) értékesítésére az alábbi feltételek mellett:

1./ Az ingatlanokok legalacsonyabb eladási irányárának összege: 350.000,-Ft, amelvnek legalább 50%-át az adásvételi szerződés megkötésének feltételeként kell megfizetni.

2./ Pályázók alanyi köre:
A versenyeztetési eljárás résztvevője az lehet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a hirdetményben szereplő önkormányzati vagyon megszerzésére a megjelölt határidőn belül pályázatot nyújtott be, a pályázati határidő lejártáig a jelen felhívásban meghatározott feltételeket teljesítette.

Az Önkormányzat felhívja a Pályázók figyelmét, hogy ha a pályázó nem természetes személy és abban a kérdésben, hogy átlátható szervezetnek minősül-e, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a létrejött szerződést a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint semmisnek kell tekinteni.
3./A pályázat nyertese azon pályázó, aki/amely a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázati feltételeknek megfelel, és a legalacsonyabb összegű eladási irányár neki legkedvezőbb ajánlatot nyújtja be, illetve a pályázati tárgyaláson résztvevők közül, aki/amely, a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

4./ Az ajánlati kötöttség vállalt időtartama: a pályázat benyújtását követő 90 (kilencven) nap. A Kiíró külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttség időtartamát meghosszabbítani, úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát - az eredeti ajánlati kötöttség időtartama alatt - megküldi a Kiíró részére. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítására
elektronikus levél útján hívja fel a pályázókat a Kiíró. Amennyiben a pályázó nem hosszabbítja
meg ajánlati kötöttségét, ajánlata érvénytelennek minősül.

5./ Az ingatlanok bemutatása:
Az Ingatlanokok a község belterületén, a Búza sorban helyezkednek el, per- és tehermentes ingatlanokok.

6./ A pályázatra vonatkozó formai előírások:
A pályázatot írásban, aláírással ellátva, a pályázati felhívásban megadott címre postán, vagy személyesen 1 példányban, borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével (a helyrajzi szám feltüntetésével): „Pályázat, Magyarcsanád, belterület 665, 661. és 658. hrsz.
.". Postai feladás és személyes leadás esetén is a pályázatoknak határidőre kell beérkezniük. A határidő elmulasztása jogvesztő.

7./ Egyéb információk:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó nevét, címét, adatait (természetes személy esetén: név, születési név, anyja neve, állandó lakóhely, állampolgárság, személyi azonosító jel, adóazonosító jel/adószám), telefonos elérhetőségét,
2. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
4. pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket, és az Ingatlanok legalacsonyabb eladási irányárának forgalmi értékbecslésben megállapított összegét, mint nem csökkenthető összeg, elfogadja,
6. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben tulajdonszerzési korlátozás nem áll fenn,
7. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban megadott személyes adatait az értékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz és az adásvételhez szükséges mértékben a Kiíró kezelje,
8. a pályázó nyilatkozatát az ingatlanok tervezett hasznosítására vonatkozóan, pályázati hasznosítással nem összeegyeztethetetlen célokra használja az ingatlanokat,

9./ A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 27. 12:00 óra
Amennyiben jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a pályázó úgy továbbiak benyújtása:
10. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs folyamatban polgári peres vagy büntetőeljárás,

11. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átláthatóságra vonatkozó szabályainak megfelel,

12. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs felszámolási, végelszámolási, csődeljárás, nem áll felügyeleti eljárás alatt,

13. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 (hatvan) napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a bíróság által nyilvántartásba vett szervek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat másolatát, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyezési kérelem egyszerű
másolatát, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazoltást (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában), illetve a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

Az önkormányzat a pályázat benyújtási határidő letelte előtt a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonhatja, melyről a pályázókat írásban értesíti.

Az Ingatlanok nem kerül értékesítésre továbbértékesítési, spekulációs, vagy a jelen dokumentumban foglaltakkal összeegyeztethetetlen célok gyakorlása érdekében.

Hiánypótlás
Az Önkormányzat a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. A hiánypótlásra a pályázatok benyújtását követően, a hiánypótlási felhívás alapján, az abban megjelölt feltételekkel van mód. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlati elemek módosítását.

Elbírálás:
A pályázatok elbírálása: Az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, a soron következő testületi ülésén, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül kell elbírálni, az elbírálási határidő egy alkalommal 15 (tizenöt) nappal (különösen hiánypótlás szükségessége esetén) meghosszabbítható.
A Képviselő-testület a megállapított rangsor alapján dönt, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve.
Érvénytelen a pályázati eljárás, ha az elbíráláskor az összeférhetetlenségi szabályokat nem vették figyelembe.
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
a) nem érkezett pályázati ajánlat,
b) csak érvénytelen ajánlatok érkeztek,
c) nem érkezett a pályázati felhívásnak megfelelő ajánlat,
d) ha a pályázat érvénytelenítéséről döntöttek.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vagyonrendelet szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette.

A szerződéskötés tervezett időpontja: testületi döntést követően azonnal

A Kiíró fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén jogosulta pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni; illetőleg, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.


Magyarcsanád, 2022. május 12.


Magyarcsanád Községi Önkormányzat

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu