Pályázatok

Elérhetőségek

🏢 Községháza

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

☎ +36 62/520-630
+36 20/411-19-01

🕑 Ügyfélfogadás

H:

08:00-12:00; 12:30-16:00

K:

nincs ügyfélfogadás

Sz:

08:00-12:00; 12:30-16:00

Cs:

08:00-12:00

P:

08:00-12:00

🕑 Pénztár

H:

08:00-12:00; 12:30-15:00

K:

zárva

Sz:

08:00-12:00

Cs:

zárva

P:

08:00-12:00

 

Egyéb információk

Orvosi rendelő
☎ +36 62/611-010

Védőnői szolgálat
☎ +36 30/578-52-20

Gyógyszertár
☎ +36 62/672-096

Szociális Szolgáltatások
☎ +36 62/611-890
+36 20/661-54-44

Családsegítő
☎ +36 70/796-93-61

Matüf Kft.
☎ +36 70/502-49-23

Művelődési Ház
☎ +36 62/611-001

Általános Iskola
☎ +36 62/261-809

Óvoda
☎ +36 20/335-33-03

Magyar Posta Zrt.
☎ +36 62/261-808

🌐 Magyarcsanádi Hírek

🌐 E-Önkormányzat

🌐 Lazarjanos.hu

🌐 Kormányablak Busz

 

Hírek

Ingatlanok jogosultjai adatainak rendezése - Magyarcsanád zk. 1166/1 hrsz.

2024.04.16.

Hirdetmény közlésének napja: 2024.04.16
Hirdetmény levételének napja: 2024.07.16
Ingatlan helyrajzi száma: Magyarcsanád zk. 1166/1 hrsz.

113219-2/2024 sz. hirdetmény megtekintése >>

» Tovább

Ingatlanok jogosultjai adatainak rendezése - Magyarcsanád zk. 1157 hrsz.

2024.04.16.

Hirdetmény közlésének napja: 2024.04.16
Hirdetmény levételének napja: 2024.07.16
Ingatlan helyrajzi száma: Magyarcsanád zk. 1157 hrsz.

113218-2/2024 sz. hirdetmény megtekintése >>

» Tovább

Magyarcsanád bt. 854 hrsz alatti ingatlan pályázati kiírása

2024.04.08.

1. Melléklet a 46/2024. (III.27.) Képviselő-testületi határozathoz.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező

Magyarcsanád, belterület 854 hrsz.

„Kivett beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan értékesítésére

 

1./ A pályázat benyújtásának határideje:

2024. április 19. (péntek) 12:00 óra.

 

2./ A pályázat benyújtásának címe:

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

 

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit átvehető:

6932 Magyarcsanád Templom tér 1.
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.PÁLYÁZATI ANYAG

Magyarcsanád, belterület 854. hrsz.
„Kivett beépítetlen terület”

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(Kiíró)

 

egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, Magyarcsanád, belterület 854. hrsz-ú „Kivett beépítetlen terület” (Ingatlan) értékesítésére az alábbi feltételek mellett:

 

1./ Az ingatlan kikiáltási ára: 161.850, -Ft.

A pályázat benyújtásának feltétele a kikiáltási irányár
10 százalékának házipénztárba vagy bankszámlára történő befizetése, mely nyertes pályázat esetén a vételár részét képezi.

Licitküszöb: 10.000,-Ft

2./ Pályázók alanyi köre:
A versenyeztetési eljárás résztvevője az lehet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a hirdetményben szereplő önkormányzati vagyon megszerzésére a megjelölt határidőn belül pályázatot nyújtott be, a pályázati határidő lejártáig a jelen felhívásban meghatározott feltételeket teljesítette.

Az Önkormányzat felhívja a Pályázók figyelmét, hogy ha a pályázó nem természetes személy és abban a kérdésben, hogy átlátható szervezetnek minősül-e, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a létrejött szerződést a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint semmisnek kell tekinteni.

3./A pályázat nyertese azon pályázó, aki/amely a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázati feltételeknek megfelel, és a legmagasabb összegű ajánlatot nyújtja be.

4./ Az ajánlati kötöttség vállalt időtartama: a pályázat benyújtását követő 90 (kilencven) nap. A Kiíró külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttség időtartamát meghosszabbítani, úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát - az eredeti ajánlati kötöttség időtartama alatt - megküldi a Kiíró részére. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítására
elektronikus levél útján hívja fel a pályázókat a Kiíró. Amennyiben a pályázó nem hosszabbítja
meg ajánlati kötöttségét, ajánlata érvénytelennek minősül.

5./ Az ingatlan bemutatása: Üres telek a 6932 Magyarcsanád, Fő utca 87. szám alatt.

6./ A pályázatra vonatkozó formai előírások:
A pályázatot írásban, aláírással ellátva, a pályázati felhívásban megadott címre postán, vagy személyesen 1 példányban, borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével (a helyrajzi szám feltüntetésével): „Pályázat, Magyarcsanád, belterület 854. hrsz. Postai feladás és személyes leadás esetén is a pályázatoknak határidőre kell beérkezniük. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó nevét, címét, adatait (természetes személy esetén: név, születési név, anyja neve, állandó lakóhely, állampolgárság, személyi azonosító jel, adóazonosító jel/adószám), telefonos elérhetőségét,
2. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
4. pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
5. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben tulajdonszerzési korlátozás nem áll fenn,
6. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban megadott személyes adatait az értékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz és az adásvételhez szükséges mértékben a Kiíró kezelje,
7. a pályázó nyilatkozatát az ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozóan, pályázati hasznosítással nem összeegyeztethetetlen célokra használja az ingatlant,
8. A pályázati önerő bankszámlára (56900130-10058004-00000000) történő befizetése esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a pályázó nevét és a licitált ingatlant címét (Magyarcsanád, belterület 854. hrsz.)

8./ A pályázat benyújtási határideje: 2024. április 19. (péntek) 12:00 óra.

Amennyiben jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a pályázó úgy továbbiak benyújtása:
9. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs folyamatban polgári peres vagy büntetőeljárás,

10. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átláthatóságra vonatkozó szabályainak megfelel,

11. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs felszámolási, végelszámolási, csődeljárás, nem áll felügyeleti eljárás alatt,

12. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 (hatvan) napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a bíróság által nyilvántartásba vett szervek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat másolatát, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyezési kérelem egyszerű másolatát, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazoltást (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában), illetve a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

Az önkormányzat a pályázat benyújtási határidő letelte előtt a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonhatja, melyről a pályázókat írásban értesíti.

Az Ingatlan nem kerül értékesítésre továbbértékesítési, spekulációs, vagy a jelen dokumentumban foglaltakkal összeegyeztethetetlen célok gyakorlása érdekében.

Hiánypótlás
Az Önkormányzat a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. A hiánypótlásra a pályázatok benyújtását követően, a hiánypótlási felhívás alapján, az abban megjelölt feltételekkel van mód. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlati elemek módosítását.

Elbírálás:
A pályázatok elbírálása: Az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, a soron következő testületi ülésén, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül kell elbírálni, az elbírálási határidő egy alkalommal 15 (tizenöt) nappal (különösen hiánypótlás szükségessége esetén) meghosszabbítható.
A Képviselő-testület a megállapított rangsor alapján dönt, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve.
Érvénytelen a pályázati eljárás, ha az elbíráláskor az összeférhetetlenségi szabályokat nem vették figyelembe.
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
a) nem érkezett pályázati ajánlat,
b) csak érvénytelen ajánlatok érkeztek,
c) nem érkezett a pályázati felhívásnak megfelelő ajánlat,
d) ha a pályázat érvénytelenítéséről döntöttek.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vagyonrendelet szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette.

A szerződéskötés tervezett időpontja: testületi döntést követően azonnal

A Kiíró fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén jogosulta pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni; illetőleg, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

Magyarcsanád, 2024. március 28.

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat

» Tovább

Eboltás

2024.04.08.

 

» Tovább

Kormányablak busz ügyfélfogadás

2024.04.04.

Tisztelt Lakosok,

 

A Kormányhivatal tájékoztatása alapján

a Kormányablak busz következő ügyfélfogadása

 

Magyarcsanádon

2024. április 10. szerda napján
10:30 – 12:30 között várható

 

a Művelődési Ház parkolójában
(Magyarcsanád, Fő utca 54).

 

» Tovább

Falugazdász ügyfélfogadás

2024.04.03.

Tisztelt Gazdálkodók!


2024.04.03. és 2024.04.10. szerda napokon

az ügyfélfogadás elmarad!


Következő ügyfélfogadás: 2024.04.17. szerda


Sürgős esetben telefonon elérhető vagyok:
+36 20 510 27 83


Tisztelettel,

Fehér Attila
falugazdász

» Tovább

Megfigyelési körzet feloldása

2024.03.27.

Romániában megállapított afrikai sertéspestis betegség miatt elrendelt megfigylési körzet feloldása
CS/I01/00490-2/2024 számú határozat megnyitása >>

» Tovább

Falugazdász ügyfélfogadás szünetelése

2024.03.21.

Tisztelt Gazdálkodók!


2024. március 27-én szerdai napon

szabadságon vagyok.


Sürgős esetben Makón van ügyfélfogadás

(Makó, Széchenyi tér 7. I. em. 9.)


Fehér Attila
falugazdász

Tel.: 20/510-27-83

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu