Pályázatok

Elérhetőségek

🏢 Községháza

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

☎ +36 62/520-630
+36 20/411-19-01

🕑 Ügyfélfogadás

H:

08:00-12:00; 12:30-16:00

K:

nincs ügyfélfogadás

Sz:

08:00-12:00; 12:30-16:00

Cs:

08:00-12:00

P:

08:00-12:00

🕑 Pénztár

H:

08:00-12:00; 12:30-15:00

K:

zárva

Sz:

08:00-12:00

Cs:

zárva

P:

08:00-12:00

 

Egyéb információk

Orvosi rendelő
☎ +36 62/611-010

Védőnői szolgálat
☎ +36 30/578-52-20

Gyógyszertár
☎ +36 62/672-096

Szociális Szolgáltatások
☎ +36 62/611-890
+36 20/661-54-44

Családsegítő
☎ +36 70/796-93-61

Matüf Kft.
☎ +36 70/502-49-23

Művelődési Ház
☎ +36 62/611-001

Általános Iskola
☎ +36 62/261-809

Óvoda
☎ +36 20/335-33-03

Magyar Posta Zrt.
☎ +36 62/261-808

🌐 Magyarcsanádi Hírek

🌐 E-Önkormányzat

🌐 Lazarjanos.hu

🌐 Kormányablak Busz

 

Pályázati kiírások

Magyarcsanád bt. 854 hrsz alatti ingatlan pályázati kiírása

2024.04.08.

1. Melléklet a 46/2024. (III.27.) Képviselő-testületi határozathoz.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező

Magyarcsanád, belterület 854 hrsz.

„Kivett beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan értékesítésére

 

1./ A pályázat benyújtásának határideje:

2024. április 19. (péntek) 12:00 óra.

 

2./ A pályázat benyújtásának címe:

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

 

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit átvehető:

6932 Magyarcsanád Templom tér 1.
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.PÁLYÁZATI ANYAG

Magyarcsanád, belterület 854. hrsz.
„Kivett beépítetlen terület”

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(Kiíró)

 

egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, Magyarcsanád, belterület 854. hrsz-ú „Kivett beépítetlen terület” (Ingatlan) értékesítésére az alábbi feltételek mellett:

 

1./ Az ingatlan kikiáltási ára: 161.850, -Ft.

A pályázat benyújtásának feltétele a kikiáltási irányár
10 százalékának házipénztárba vagy bankszámlára történő befizetése, mely nyertes pályázat esetén a vételár részét képezi.

Licitküszöb: 10.000,-Ft

2./ Pályázók alanyi köre:
A versenyeztetési eljárás résztvevője az lehet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a hirdetményben szereplő önkormányzati vagyon megszerzésére a megjelölt határidőn belül pályázatot nyújtott be, a pályázati határidő lejártáig a jelen felhívásban meghatározott feltételeket teljesítette.

Az Önkormányzat felhívja a Pályázók figyelmét, hogy ha a pályázó nem természetes személy és abban a kérdésben, hogy átlátható szervezetnek minősül-e, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a létrejött szerződést a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint semmisnek kell tekinteni.

3./A pályázat nyertese azon pályázó, aki/amely a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázati feltételeknek megfelel, és a legmagasabb összegű ajánlatot nyújtja be.

4./ Az ajánlati kötöttség vállalt időtartama: a pályázat benyújtását követő 90 (kilencven) nap. A Kiíró külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttség időtartamát meghosszabbítani, úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát - az eredeti ajánlati kötöttség időtartama alatt - megküldi a Kiíró részére. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítására
elektronikus levél útján hívja fel a pályázókat a Kiíró. Amennyiben a pályázó nem hosszabbítja
meg ajánlati kötöttségét, ajánlata érvénytelennek minősül.

5./ Az ingatlan bemutatása: Üres telek a 6932 Magyarcsanád, Fő utca 87. szám alatt.

6./ A pályázatra vonatkozó formai előírások:
A pályázatot írásban, aláírással ellátva, a pályázati felhívásban megadott címre postán, vagy személyesen 1 példányban, borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével (a helyrajzi szám feltüntetésével): „Pályázat, Magyarcsanád, belterület 854. hrsz. Postai feladás és személyes leadás esetén is a pályázatoknak határidőre kell beérkezniük. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó nevét, címét, adatait (természetes személy esetén: név, születési név, anyja neve, állandó lakóhely, állampolgárság, személyi azonosító jel, adóazonosító jel/adószám), telefonos elérhetőségét,
2. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
4. pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
5. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben tulajdonszerzési korlátozás nem áll fenn,
6. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban megadott személyes adatait az értékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz és az adásvételhez szükséges mértékben a Kiíró kezelje,
7. a pályázó nyilatkozatát az ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozóan, pályázati hasznosítással nem összeegyeztethetetlen célokra használja az ingatlant,
8. A pályázati önerő bankszámlára (56900130-10058004-00000000) történő befizetése esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a pályázó nevét és a licitált ingatlant címét (Magyarcsanád, belterület 854. hrsz.)

8./ A pályázat benyújtási határideje: 2024. április 19. (péntek) 12:00 óra.

Amennyiben jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a pályázó úgy továbbiak benyújtása:
9. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs folyamatban polgári peres vagy büntetőeljárás,

10. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átláthatóságra vonatkozó szabályainak megfelel,

11. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs felszámolási, végelszámolási, csődeljárás, nem áll felügyeleti eljárás alatt,

12. jogi személyiséggel/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 (hatvan) napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a bíróság által nyilvántartásba vett szervek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat másolatát, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyezési kérelem egyszerű másolatát, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazoltást (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában), illetve a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

Az önkormányzat a pályázat benyújtási határidő letelte előtt a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonhatja, melyről a pályázókat írásban értesíti.

Az Ingatlan nem kerül értékesítésre továbbértékesítési, spekulációs, vagy a jelen dokumentumban foglaltakkal összeegyeztethetetlen célok gyakorlása érdekében.

Hiánypótlás
Az Önkormányzat a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. A hiánypótlásra a pályázatok benyújtását követően, a hiánypótlási felhívás alapján, az abban megjelölt feltételekkel van mód. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlati elemek módosítását.

Elbírálás:
A pályázatok elbírálása: Az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, a soron következő testületi ülésén, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül kell elbírálni, az elbírálási határidő egy alkalommal 15 (tizenöt) nappal (különösen hiánypótlás szükségessége esetén) meghosszabbítható.
A Képviselő-testület a megállapított rangsor alapján dönt, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve.
Érvénytelen a pályázati eljárás, ha az elbíráláskor az összeférhetetlenségi szabályokat nem vették figyelembe.
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
a) nem érkezett pályázati ajánlat,
b) csak érvénytelen ajánlatok érkeztek,
c) nem érkezett a pályázati felhívásnak megfelelő ajánlat,
d) ha a pályázat érvénytelenítéséről döntöttek.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vagyonrendelet szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette.

A szerződéskötés tervezett időpontja: testületi döntést követően azonnal

A Kiíró fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén jogosulta pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni; illetőleg, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

Magyarcsanád, 2024. március 28.

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás MTZ-82.1. típusú mezőgazdasági gép értékesítésére

2024.03.13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

 

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező

YFL-823 forgalmi rendszámú,
BELORUSZ gyártmányú,
MTZ-82.1. típusú

mezőgazdasági gép értékesítésére


1./ A pályázat benyújtásának határideje:

2024. március 28. (csütörtök) 12:00 óra.


Pályázati felhívás megtekinése >>

Bursa Hungarica pályázat 2023.

2023.10.04.

 

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Magyarcsanád Községi Önkormányzat a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

 "A" tipusú pályázati kiírás megtekintése >>

      

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 "B" tipusú pályázati kiírás megtekintése >>

 

 

Benyújtási határidő: 2023.11.03.

Matüf Kft. ügyvezető pályázat

2023.09.06.

Pályázati kiírás

Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetői
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű, részmunkaidős (napi 2 óra) munkaviszony


Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidő (napi 2 óra)
A munkavégzés helye:
Magyarcsanád Község közigazgatási területe

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• „B” kategóriás jogosítvány
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• felsőfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 22. 12:00 óra

Az álláshely betölthető: 2023. október 1. napjától

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikusan a polgarmester@magyarcsanad.hu e-mail címre,
• Személyesen: Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére (6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Családsegítő álláspályázat

2023.06.01.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 17173
Intézményi iktatószám: 143-4/2023


ÁLLÁSPÁLYÁZAT
APÁTFALVI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
családsegítő
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása Magyarcsanád és Nagylak községekben. Családgondozás, problémával küzdő egyének és családok segítése, egyéni esetkezelés, információnyújtás, ügyintézésben segítségnyújtás, családlátogatás, adminisztratív feladatok ellátása.


A munkavégzés helye: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. és 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra).


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
Az illetményre és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és az ágazati rendeletek az irányadók. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A próbaidő tartama 4 hónap. Pályázat megküldése: személyesen v. postai úton a 6931 Apátfalva, Maros u. 39. címre v. az alapszolg.apatfalva@gmail.com e-mail címre.


Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- Magyar állampolgárság,
- Erkölcsi bizonyítvány: speciális erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.


Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás,
Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM r. 2. sz. melléklet II. Rész I. pont 1. alpont családsegítő munkakörhöz előírt végzettség.


Egyéb pályázati feltétel meghatározása: egészségügyi alkalmasság.


A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.14. 23:59
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.16. 23:59
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.19.

 

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu